تماس با ما :

021-88847880
 
Saliva Alcohol

این تست قدرت تشخیص الکل در بزاق با حساسیت 0/02 درصد را دارا است.

مدل:نواری

نمونه:بزاق

زمان:2دقیقه

حساسیت:0/02 درصد