> صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان در سال 1373 توسط بخش خصوصی با هدف تولید و واردات کیت ها و تجهیزات تشخیص طبی، بنیان گزاری گردید. انیسان، رعایت و اخذ استاندارد های بین المللی و وزارت بهداشت را لازمه فعالیت خود دانسته و به آن متعهد می باشد.
صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان
> گاهی
بخاطر
او
WYSIWYG Web Builder
گروه اصلی تولیدات انیسان، کیت های سرولوژی و کیت های پاسخ سریع است اما بسیاری از مواد و تجهیزات مورد مصرف بخش پیشرفته علمی کشور وجود دارد که هنوز تولید آن عملی نگردیده لذا با هدف انتقال تکنولوژی به امر واردات این گروه پرداخته تا نیازهای بخش درمان تامین و بتدریج امکان ساخت در کشور فراهم گردد
تلاش بی وقفه تیم تحقیقاتی، افزایش کیفیت، تولید محصولات جدید و خدمات صمیمانه هدف سازمانی ما می باشد
ENISON Lab & Pharmaceutical Ind. Inc