تماس با ما :

021-88847880
 
تست های رپید

لاوین

تشخیص بارداری نواری

بتا

تشخیص بارداری کاستی

لاوین رز

تشخیص بارداری مدیسترم

LH

تشخیص زمان باروری تخمک گذاری

آمفتامین

تشخیص مخدر

مت آمفتامین

تشخیص مخدر

مورفین

تشخیص مخدر

مولتی دراگ 3تستی

تشخیص مخدر

THC

تشخیص مخدر

T&M

تشخیص مخدر

الکل بزاقی

تشخیص مخدر

مرفین بزاقی

تشخیص مخدر

کیت های سرولوژی

CRP

التهابی روماتیسمی

RF

التهابی روماتیسمی

RPR

سفلیس

VDRL

سفلیس

ASO Antigen

عفونت استرپتوکوک

Aso buffer

عفونت استرپتوکوک

ASO plus

عفونت استرپتوکوک

SLO

عفونت استرپتوکوک