تست های رپید

تشخیص بارداری نواری

لاوین

تشخیص بارداری کاستی

بتا

تشخیص بارداری مدیسترم

لاوین رز

تشخیص زمان باروری تخمک گذاری

LH

تشخیص مخدر

آمفتامین

تشخیص مخدر

مت آمفتامین

تشخیص مخدر

مورفین

تشخیص مخدر

مولتی دراگ 3تستی

تشخیص مخدر

THC

تشخیص مخدر

T&M

تشخیص مخدر

الکل بزاقی

تشخیص مخدر

مرفین بزاقی

کیت های سرولوژی

التهابی روماتیسمی

CRP

التهابی روماتیسمی

RF

سفلیس

RPR

سفلیس

VDRL

عفونت استرپتوکوک

ASO Antigen

عفونت استرپتوکوک

Aso buffer

عفونت استرپتوکوک

ASO plus

عفونت استرپتوکوک

SLO