تماس با ما :

021-88847880
 
Morphine

با توجه به وضعیت بیولوژیک ایرانیان مواد و PH ادرار متفاوت است و این تفاوت می تواند باعث نتایج مثبت و منفی کاذب گردد.به این منظور تحقیقات در زمینه یافتن مناسب ترین بافر با ساختار بیولوژیک کشورمان انجام شده است.

 ارائه این تست با حساسیت و Cut off های مختلف برحسب نیاز مراکز و سازمان ها.

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:2دقیقه

حساسیت:300ng/ml