تماس با ما :

021-88847880
 
ASO plus


معرف لیوفیلیزه آنزیم استرپتولیزین O برای تیتر و اندازه گیری مقدار آنتی بادی ضد استرپتوکک متاهمولیتیک گروه A . با این آنتی ژن روش مرجع تیتراسیون آنتی بادی قابل انجام است. جایگزینی روش آنزیم کنسانتره با کشت میکروبی به منظور کاهش آلودگی . به منظور کاهش احتمال خطا ناشی از ساخت بافرهای لازم این کیت با کیت ASO plus جایگزین شده است. در این کیت بافرها در معرف وجود دارند و کاربر صرفا” با افزودن آب معرف لازم را تهیه می کند.

بسته بندی:(5x15ml)-(1x1000ml)

نمونه:سرم

زمان:60دقیقه