صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

آمفتامین

تست تک مرحله ای جهت انجام آزمایش آمفتامین با حساسیت 100ng/mlو 500ng/ml در ادارار.

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:2دقیقه

حساسیت:500ng/ml