صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

بتا

تست تشخیص بارداری یک مرحله ای کاستی  جهت تشخیص هورمون بارداری با حساسیت 25mIu\ml و دقت 99/7 درصد در ادرار.

مدل:کاستی

نمونه:ادرار

زمان:5دقیقه

حساسیت:25mIu/ml