صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

لاوین رز

تست تشخیص بارداری یک مرحله ای مدیستریم جهت تشخیص هورمون بارداری با حساسیت 25mIu\ml و دقت 99/7 درصد در ادرار.

مدل:مدیستریم

نمونه:ادرار

زمان:5دقیقه

حساسیت:25mIu/ml