صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

لاوین

تست تشخیص بارداری یک مرحله ای استریپ جهت تشخیص هورمون بارداری با حساسیت 25mIu\ml و دقت 99/7 درصد در ادرار.

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:2دقیقه

حساسیت:25mIu/ml