صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

مت آمفتامین

تست یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مت آمفتامین با حساسیت 100ng/ml و 500ng/ml در ادرار.

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:2دقیقه

حساسیت:500ng/ml