صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

مولتی دراگ 3تستی

تست جهت تشخیص morphine با حساسیت 300ng/ml آمفتامین با حساسیت 500ng/ml و مت آمفتامین با حساسیت 500ng/ml در ادرار.

 

مدل:کاستی

نمونه:ادرار

زمان:5دقیقه

حساسیت:mor300ng/ml)*(Am500/ml)*(met500ng/ml))