صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

LH

تشخیص زمان باروری تخمک گذاری

مدل:نواری

نمونه:ادرار

زمان:5دقیقه

حساسیت:25mIu/ml