صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

RF

تست سریع تشخیص فاکتور روماتوئید در سرم یا پلاسما بدون نیاز به رقیق سازی نمونه به روش آگلوتیناسون ذرات لاتکس فعالیت در جهت کاهش مواد اولیه مورد نیاز در ساخت محصول .  افزایش دقت و صحت معرف های موجود در کیت. بالا بردن پایداری و کاهش ریسک های مربوط.

بسته بندی:100-200تست

نمونه:سرم

زمان:2دقیقه

حساسیت:10Iu/ml