صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

THC

این تست قادر به تشخیص تتراهیدرو کانابینول THC(از جمله قدیمی ترین مواد روان گردان)می باشد.حساسیت این تست در ادرار 50ng/mlاست.

 

مدل:نواری

نمونه:نواری

زمان:2دقیقه

حساسیت:50ng/ml