صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

VDRL

روش سریع تشخیص آنتی بادی معروف به رآژین بر ضد توپونم پاسیدوم عامل بیماری سیفلیس در سرم و مایع مغری نخاعی به روش فلوکولاسیون کلیه مواد اولیه اساسی مصرف شده در این کیت از قبیل لیسیتین و کاردیولیپین امروز در شرکت تولید می شود.  در دو سال گذشته ارتقاء خاصی در این محصول صورت نپذیرفته است.

بسته بندی:3ml

نمونه:سرم پلاسما csf

زمان:4دقیقه