تماس با ما :

021-88847880
 
RPR

روش سریع تشخیص آنتی بادی رآژین بر ضد ترپونم پالیدوم عامل مولد سیفلیس به روش فلوکولاسیون ذرات شارکول.  این کیت اولین بار توسط این شرکت به آزمایشگاه های ایران معرفی شده است و به دلیل سهولت انجام آن، آماده بودن معرف ها و عدم نیاز به میکروسکوپ امروزه جایگزین روش VDRL شده است.  تمامی مواد اولیه شامل لیستین  کاردیولیپین و حتی ذرات شارکول در این شرکت تولید و تهیه می شودافزایش میزان پایداری تست و تغییرات مورد درخواست مشتریان در جهت user friendly شدن.

بسته بندی:150-500تست

نمونه:سرم پلاسما

زمان:8دقیقه