تماس با ما :

021-88847880
 
SLO

تست سریع تشخیص آنتی بادی ضد استرپتولیزین O در سرم با روش آگلوتیناسیون ذرات لاتکس تغییر اساسی در روش تولید مواد اولیه مصرف شده در کیت استفاده از آنزیم خالص در تولید معرف به جای روش های کشت و تخلیص میکروب که باعث آلودگی در محیط کار می توانست باشد.

بسته بندی:100تست

نمونه:سرم

زمان:2دقیقه

حساسیت:200Iu/ml