صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

THC

این تست قادر به تشخیص تتراهیدرو کانابینول THC(از جمله قدیمی ترین مواد روان گردان)می باشد.حساسیت این تست در ادرار 50ng/mlاست.
مدل:نواری
نمونه:نواری
زمان:2دقیقه
حساسیت:50ng/ml